Private Equity

Private Equity (do českého jazyka často překládáno jako soukromý kapitál) představuje proces, během kterého investor poskytuje střednědobé až dlouhodobé financování ve formě získání podílu na základním kapitálu společnosti. Zpravidla se jedná o investice do společností, které se neobchodují na akciových trzích a jsou tudíž soukromé nikoli veřejně obchodované.

Investice formou Private Equity jsou realizována do společností, které disponují kvalitním manažerským týmem a obsahují potenciál pro růst hodnoty ve střednědobém, a dlouhodobém časovém horizontu. Výběr sektorů, do kterých investice ve formě Private Equity směřují, není nijak omezen. V rámci úvah o Private Equity investici jsou vždy na předních místech hodnocení investičního projektu otázky pozice na trhu, její udržitelnost a možný růst, kvalita a potenciál nabízeného produktu, postavení konkurence, analýza regulatorního prostření a samozřejmě struktura managementu a klíčových osobností daného projektu. Cílem takové analýzy je následně vyhodnocení rizik a míry návratnosti daného investičního projektu.

Společnost Equity Solutions při úvahách o Private Equity investici neuplatňuje žádné předem stanovené časové limity pro dobu, na kterou svoji investici provádí. Equity Solutions nicméně v rámci posuzování investic vyžaduje vnitřní míru návratnosti (ukazatel IRR) na úrovni alespoň 20% IRR. Minimální velikost investice je stanovena na úrovni 4 mil. EUR hodnoty celkových investovaných prostředků.

Equity Solutions v současné době spravuje níže uvedené Private Equity investice:

HPF CleanCat

facility management / úklidové služby

logotyp Equity Solutions Appraisals

V projektu od: 2012

Společnost HPF CleanCat je dodavatelem komplexních úklidových služeb a dalších doplňkových služeb pro průmyslové provozy, kanceláře, správní budovy, školy, nemocnice, obchody, banky, hotely a další. Kromě úklidu se společnost zabývá i celou řadou dalších činností - od komplexní správu budov (facility management) až po bezpečnostní služby. Společnost byla založena v roce 1997.

www.cleancat.cz

Equity Solutions Appraisals

finanční poradenství / znalecká činnost

logotyp Equity Solutions Appraisals

V projektu od: 2010

Společnost Equity Solutions Appraisals se zabývá oceňováním a znaleckými posudky. Společnost byla založena v roce 2009. Patří mezi znalecké ústavy s širokým rozsahem oprávnění pro oblasti oceňování podniku, cenných papírů, nehmotného majetku, pohledávek, nemovitostí, věcí movitých, bankovních produktů či instrumentů finančních a kapitálových trhů.

www.eqsa.cz

Loan Park

správa a vymáhání pohledávek

logotyp Equity Solutions Appraisals

V projektu od: 2009

Společnost Loan Park I. poskytuje služby správy a vymáhání pohledávek se zaměřením na správu drobných pohledávek za fyzickými osobami. Společnost provozuje komplexní právní a finanční agendu vymáhacího procesu V současné době společnost spravuje více než 20 000 drobných pohledávek za dlužníky z České republiky a Slovenska. Společnost byla založena v roce 2009.